Persondataloven

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED GILLELEJE FYSIOTERAPI, KLINIK FOR AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER.APS

1.HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER Gilleleje Fysioterapi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse, som vi efter sundhedslovgivning har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr 1090 af 28.juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)

Udover de helbredsoplysninger vi noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks din læge, anden fysioterapeut, hospitaler efter reglerne i sundhedsloven kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare oplysningerne sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger er noteret med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk 1, litra b og f (indtil 25.maj: persondatalovens §6+, stk 1, nr 1)

Vi registre blandt andet dit mobilnummer og mail og sender gerne en besked til dig vedr. dine tider ved Gilleleje Fysioterapi. Giv gerne mundtlig samtykke til dette eller afmeld, at du ikke ønsker at vi kontakter dig vedr. tider.

2.vidergivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter regler i sundhedsloven ske videregivelse af dine oplysninger uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalinger. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks din region, forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlinger til den der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens §15, stk 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Din rettigheder vedrørende oplysningerne.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle oplysninger om dig.

5.Klage. Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet; Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivning føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan kontakte styrelsen på www.stps.dk